Συγγραφικό Έργο

Ηλεκτρισμός / Μαγνητισμός (Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας)

Α’ Έκδοση 1966

Β’ Έκδοση 1975

Γ’ Έκδοση 1977

Η Γ’ έκδοση είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας για τη χρήση της στα Λύκεια της χώρας και έχει ως σκοπό να προσφέρει στους υποψηφίους Ανωτάτων Σχολών ένα ολοκληρωμένο, οργανωμένο, εύληπτο και περιεκτικό βοήθημα για τη μελέτη του Ηλεκτρισμού.

Καλύπτει αυτοτελώς τη θεωρία, αποτελεί όμως πρόδρομο για τη μελέτη του ημέτερου βιβλίου «Οδηγός δια την λύσιν ασκήσεων Φυσικής».

Ατομική και Πυρηνική Φυσική (Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας)

Έκδοση 1970

Η συγκεκριμένη έκδοση , εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας για τη χρήση της στα Λύκεια της χώρας, αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας ολοκλήρωσης της συγγραφής όλων των τόμων της φυσικής και αποτελεί βοήθημα για τους μαθητές και τους υποψηφίους εισαγωγικών εξετάσεων.

Αυτή ακολουθεί την έκδοση του τόμου Ηλεκτρισμός – Μαγνητισμός, η οποία έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής εκ μέρους των καθηγητών και των υποψηφίων.

Περιέχει όλη τη διδακτέα ύλη στα Γυμνάσια και την εξεταστέα ύλη κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις Ανωτάτων Σχολών.

Οδηγός δια την λύσιν ασκήσεων Φυσικής

Έκδοση 1972

Η παρούσα έκδοση αποτελεί την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας η οποία χρονολογείται από ετών.

Σκοπός της είναι να δώσει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει ευχερώς τις ασκήσεις φυσικής και να κατανοήσει τα μυστικά της θεωρίας, τα οποία προσπαθεί να τυποποιήσει.

Το παρόν βιβλίο δύναται να μελετήσει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος που έχει υπόβαθρο θεωρίας και αρχικών παραστάσεων.

Μέσω της μελέτης της θεωρίας του παρόντος, ο αναγνώστης αφ’ ενός μεν θα κατανοήσει τις έννοιες και τις μεθοδολογίες για τη λύση ασκήσεων, αφ’ ετέρου θα δυνηθεί να επεκταθεί σε υψηλότερα επίπεδα γνώσεων.

Εν συνεχεία, μέσω της μελέτης λυμένων ασκήσεων θα κατανοήσει τον τρόπο σκέπτεσθαι και θα καταστεί ικανός να επιλύσει μόνος του άλυτες ασκήσεις, τη λύση των οποίων δύναται να ελέγξει εκ των αποτελεσμάτων.

Φυσική – Συστήματα Μονάδων και Τεχνική Χρήσεως Αυτών

Το παρόν βιβλίο γράφτηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει τους μαθητές, τους υποψηφίους φοιτητές και τους φοιτητές, δεδομένου ότι παρατηρείται έλλειψη παρόμοιου έργου.

Πειραματική Αντοχή των Υλικών

Α’ Έκδοση 1967

Β’ Έκδοση 1970

Η παρούσα, αποτελεί ριζική μετατροπή της πρώτης έκδοσης και περιλαμβάνει εκτός της θεωρίας πλήθος ερωτήσεων με τις απαντήσεις τους, μέσω των οποίων καλύπτεται η θεωρία.

Απευθύνεται σε φοιτητές Πολυτεχνείων.

Ασκήσεις Γεωδαισίας – Θεωρία Σφαλμάτων

Έκδοση  1966

Η παρούσα δεύτερη έκδοση περιέχει αρκετά εκτενώς τη θεωρία σφαλμάτων και βαρών, ώστε ο αναγνώστης να δυνηθεί να αντιμετωπίσει τις σχετικές ασκήσεις.

Εν συνεχεία, αναλύεται το θέμα της διόρθωσης μιας σειράς μετρήσεων εξηρτημένων μεγεθών. Επίσης, πραγματεύεται με παραδείγματα τα τρία βασικά προβλήματα της κατώτερης Γεωδαισίας, τα οποία ο αναγνώστης πρέπει να χειρίζεται ευχερέστατα.

Εκτός της θεωρίας περιέχει πλήθος λυμένων ασκήσεων για την εμπέδωση της θεωρίας και αρκετές γενικές ερωτήσεις , χωρίς απαντήσεις, στις οποίες ο ίδιος ο αναγνώστης καλείται να δώσει απάντηση.

Απευθύνεται σε φοιτητές Πολυτεχνείων.

Τα Διανύσματα

Έκδοση 1967

Το παρόν αποτέλεσε την αρχή μιας σειράς βοηθημάτων τα οποία εξέδωσε το «Πανσπουδαστικόν» Φροντιστήριο με σκοπό να εισάγει τους μαθητές εις βάθος σε ορισμένα θέματα, τα οποία είναι βασικότατα ή δεν περιέχονται εκτενώς στα ελληνικά σχολικά βιβλία.

Στη συγκεκριμένη έκδοση γίνεται μια γενικότερη γνωριμία με το διάνυσμα από μαθηματικής σκοπιάς και η σύνδεσή του με τη Φυσική.

Απευθύνεται σε υποψηφίους Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών.

Συλλογή Ασκήσεων Φυσικής

Έκδοση 1967

Το παρόν βιβλίο περιέχει πλούσια συλλογή ασκήσεων Φυσικής για τους υποψηφίους Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών.

Οι ασκήσεις βρίσκονται στο επίπεδο των εισαγωγικών εξετάσεων, είναι παρατεθειμένες ανά κεφάλαιο και ιεραρχημένες με τέτοιο τρόπο ώστε η μελέτη τους να καθίσταται εύκολη από τον αναγνώστη.

Ασκήσεις Δομικών Υλικών

Ασκήσεις Στατικής

Ταλαντώσεις – Κυματική – Ακουστική

Μηχανική